واحــــد تولیــــد | آهنــــگری
واحـــد بازرگــــانی | فـــروش
واحـــد تضـــمین کیــــفیت | QA
واحــــد آزمایشـــگاه
واحـــد کــــنترل کـــیفیت | QC
واحـــد طـــراحی و مهــــندسی
واحـــــد تحـــقیق و توســـــعه
واحـــد قـــالب ســــازی
واحــــد برنامــــه ریزی
مشهد ، کیلومتر 15 جاده کلات ، روبروی درب شهرک صنعتی کلات ، خیابان ایران ، قطعه سوم | 05132453273 | 02146857646 | Info@MashhadForging.Com