چارت سازمانی

واحــــد تولیــــد | آهنــــگری
واحـــد بازرگــــانی | فـــروش
واحـــد تضـــمین کیــــفیت | QA
واحــــد آزمایشـــگاه
واحـــد کــــنترل کـــیفیت | QC
واحـــد طـــراحی و مهــــندسی
واحـــــد تحـــقیق و توســـــعه
واحـــد قـــالب ســــازی
واحــــد برنامــــه ریزی
فهرست